LANDGOED LOGO

INTRODUCTIEPAGINA

WELKOM OP DEZE LANDGOED SITE

blikvangers

LANDGOED KOPEN OF VERKOPEN?
NEEM CONTACT OP MET HET "MELDPUNT". DISCRETIE VERZEKERD.
  Federatie
Particulier
Grondbezit  
   TEL:0318-578 550

verhuurd

Te Huur

Te Huur
Klik op afbeelding svp

EXPO5
Klik op afbeelding svp

Foto-Hugo
OPTIEK VANUIT EEN PLATTELANDSGEMEENTE DOOR HUGO SCHORER. ARTIKELEN, EERDER VERSCHENEN IN
HET FINANCIEELE DAGBLAD
(Klik op foto svp)
PoortTongeren Poort Landgoed
Tongeren
Huis te Maarn
Huis te Maarn
Deze site is opgezet ten behoeve van landgoedeigenaren die zich publiekelijk wensen te presenteren en tevens ter ondersteuning van de STICHTING LANDGOEDVRIENDEN. De STICHTING LANDGOEDVRIENDEN eerder genaamd Stichting Vrienden Nederlandse Landgoederen (en aangeduid met SVNL) werd in 1992 opgericht met als doel de belangstelling voor het particuliere landgoed te vergroten en daarmee het maatschappelijk draagvlak voor dit belangrijk cultureel erfgoed te helpen ondersteunen. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van excursies naar landgoederen voor de Vrienden en door de uitgave van een bulletin met artikelen over landgoederen en landgoedelementen. Het bulletin wordt uitgegeven in samenwerking met STICHTING TOT BEHOUD VAN PARTICULIERE HISTORISCHE BUITENPLAATSEN, in casu STICHTING VRIENDEN PHB.
VriezenHuis
Gastvrij landgoed "Vriezenhuis" te
Winterswijk, met een keur aan
riante kamers.
Voor informatie afbeelding aanklikken s.v.p.


WAT VINDT U OP DEZE SITE ?
- algemene informatie
- landgoedlijst met zowel praktische informatie als
  achtergrondverhalen per landgoed
- actuele zaken
- een rubriek brieven van en voor bezoekers
- links

WAAROM DEZE LANDGOEDSITE ?
   Landgoederen vormen een belangrijk deel van het Nederlandse Landschap. Sterker nog: het merendeel van het bestaande natuurschoon hebben wij te danken aan historisch gegroeide landgoederen die door particuliere eigenaren soms al generaties lang in stand zijn gehouden.
   Met de opkomende verstedelijking, industrialisatie en recreatie, met name gedurende de afgelopen eeuw, zijn vele landgoederen verloren gegaan of hebben een heel ander karakter gekregen. Andere gebieden zijn verkaveld of zijn over-
gegaan in handen van natuurbeschermingsorganisaties. Nu in de 21-ste eeuw is het nodig stil te staan bij de vraag wat het begrip "landgoed" voor ons betekent.
   Deze site functioneert als een platform voor zowel de landgoedeigenaren als voor ge´nteresseerden in het Nederlandse landgoed. U vindt hier naast praktische informatie ook achtergrondinformatie over particuliere landgoederen en hun eigenaren, die een bijdrage aan deze site hebben geleverd.

    In het kader van deze site worden enkele zaken aangestipt, die in het bijzon-
der de particuliere landgoedeigenaar raken. Gepoogd wordt begrip te kweken voor de moeilijke opgaven waarmee de landgoedeigenaar vaak geconfronteerd wordt bij zijn streven zijn landgoed in stand te houden. Naar eigen inzichten en dus met een naar zijn geaardheid uniek deel van een mozaïek van landgoederen, draagt hij bij aan het behoud van een belangrijk deel van het Nederlandse cultureel en maatschappelijk erfgoed.
    Belangrijk daarbij is, dat hij zich gesteund weet door een breed publiek draagvlak, iets dat de Stichting Vrienden Particuliere Landgoederen zich tot taak stelt te bevorderen. Het betreft hier in het bijzonder de overwegend niet-commerciële landgoederen.

    Wat is een particulier landgoed?
De belangrijkste kenmerken van een particulier landgoed worden in het kort als volgt omschreven. (hier aanklikken a.u.b.) nswbord

   De nadruk ligt op de beheersfunctie door de particuliere eigen-
aar, die anders dan bij de bekende natuurbeschermingsorganisaties gedreven wordt door zijn verbondenheid met het goed en met de vaak vele generaties vˇˇr hem die het bestierden. Het persoonlijke stempel draagt mede bij aan de grote verscheidenheid onder de particuliere landgoederen in Nederland.

                Stichting Landgoedvrienden
Degene die nader kennis wil maken met de uiteenlopende aspecten van het particulier bezit in het buitengebied, kan zich daartoe aanmelden als lid (Vriend) van de STICHTING LANDGOEDVRIENDEN.
    Elk lid ontvangt jaarlijks twee bulletins waarin onderwerpen betreffende landgoederen aan bod komen, bovendien kan het zich aanmelden voor de jaarlijks te organiseren buitendag als gast van een particulier landgoed. Het heeft daarbij toegang tot een domein, waaronder prachtige tuinen en landschappen, dat normaal vaak niet voor publiek toegankelijk is.
    Tijdens zo'n buitendag worden naar gelang van de aard van het landgoed lezingen, interieurbezichtigingen, wandelingen, muziekuitvoeringen e.d. georgan-
iseerd. De jaarlijkse contributie bedraagt Ç 20,00.
   Vergroot uw vriendenkring door U als Vriend te melden door middel van het aanmeldingsformulier.  Via dit formulier kunt u tevens om nadere inlichtingen verzoeken.   VERENIGING GELIJKBERECHTIGING GRONDBEZITTERS

Op 27 april 2009 hebben de heren O.O. Gorter, F.J.A. baron van Verschuer en
S.E. baron van Voorst tot Voorst een vereniging opgericht met de naam Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG). Zoals de naam aanduidt, heeft deze vereniging als doel gelijkberechtiging te realiseren van alle landgoederen. Zij richt zich in het bijzonder op het in rechte bestrijden van de discriminerende subsidies die de Nederlandse overheid verleent aan een beperkte groep particuliere landeigenaren, de zogeheten terreinbeherende organisaties (TBO's).

   Als u lid van de vereniging wilt worden of de vereniging wilt steunen wordt u uitgenodigd "online" om toezending van een aanmeldingsformulier te verzoeken.
 Na ontvangst van dit formulier en beantwoording van de daarin gestelde vragen gelieve u dit op te sturen aan het secretariaat van de vereniging.

 Door een bezoek te brengen de website van de VGG kunt u zich nader op de hoogte stellen van haar activiteiten.

 PS. Als een kanttekening bij deze presentatie, wordt u uitgenodigd kennis te nemen van de presentatie "PARTICULIER VERSUS NBO's" door de bovenstaande link met die naam aan te klikken.


   En nu op bezoek bij....
POORT
NAAR DE POORT

Deze en volgende pagina's verschaffen naast algemene informatie een keuze uit een veelheid aan toegangen tot landgoederen met elk een eigen verhaal. U wordt vriendelijk uitgenodigd één of meer landgoederen te "bezoeken", via de toegangspoort hiernaast. Door deze poort aan te klikken, kunt U vervolgens uit de aan U gepresenteerde landgoedlijst uw keuze maken.
Laatst bewerkt:03/09/2010
ontwerp website: esselink b.v.