Publicatiedatum: 14-10-2008

Te complex

Hugo Schorer

Iemand die een huis wil bouwen heeft een bouwvergunning nodig. In veel gevallen is dat voldoende om aan de slag te gaan. Er zijn ook projecten waar naast een bouwvergunning ook andere vergunningen nodig zijn. Een boer die een kippenstal wil bouwen om kippen te houden moet ook een milieuvergunning hebben. Ligt de boerderij in een natuurgebied, dan is ook een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig. Ingewikkeld wordt het als voor één project niet alleen verschillende vergunningen nodig zijn van de gemeente, maar ook nog eens van waterschap, provincie of Rijk.

Burger en bedrijven zien soms door de bomen het bos niet meer. Het Rijk vindt dat we het burgers en bedrijven niet zo lastig moeten maken. Daarom is een nieuwe wet opgesteld, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil, is er voortaan nog maar één vergunning nodig, de omgevingsvergunning. Maar liefst 25 verschillende vergunningen en meldingen worden samengebracht in die ene vergunning. De aanvrager krijgt te maken met één loket, één digitaal aanvraagformulier, één overheidsorgaan dat de vergunning verleent en handhaaft en één uniforme procedure voor vergunningverlening en voor bezwaar en beroep. Voor de aanvrager heel handig. Tegelijkertijd wordt er weinig veranderd in de onderlinge bevoegdhedenverdeling tussen Rijk, provincie en gemeenten.

Die moeten dus heel goed gaan samenwerken, om die ene vergunning te kunnen verlenen. Dat kan lastig worden, want er is geen overheidsorgaan aangewezen dat de knoop kan doorhakken als een instantie niet meewerkt. De wens alle procedures meteen te digitaliseren maakt het ook niet gemakkelijker.

Op zich zijn de gedachten die aan deze Wabo ten grondslag liggen sympathiek. Het is echter de vraag of de operatie niet te complex is. Waarom niet rustig beginnen met alleen binnen de gemeente alle verschillende vergunningen samen te voegen? Dat zou al heel wat zijn. Op basis van de opgedane ervaring kun je daarna verder gaan. Maar nee, net als bij het rekeningrijden, de OV-chipkaart en de Belastingdienst streven we naar perfectie en maken we alles zo ingewikkeld, dat er nog maar weinig tot stand komt.

Binnenkort beslist de Eerste Kamer over de vraag of burgers, bedrijven en overheden echt wat met de Wabo opschieten.

Jhr. mr. K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA