Publicatiedatum: 4-9-2007

Corporaties

HUGO SCHORER

Het kabinet wil de leefbaarheid in veertig aandachtswijken verbeteren. Gemeenten en woningcorporaties maken daar actieplannen voor. Het kost miljarden euro's. Wie gaat dat betalen? Overleg tussen kabinet en woningcorporaties raakte in een impasse. Het kabinet wil zeggenschap houden en het geld bij de corporaties weghalen. De corporaties zijn 'mordicus' tegen een dergelijke greep in de kas.

De oorzaak van de impasse kan niet los gezien worden van het fenomeen van de woningcorporatie, een typisch Nederlandse instelling. Wij hebben de volkshuisvesting altijd als een belangrijke overheidstaak gezien. Na de Tweede Wereldoorlog was de bouw van sociale huurwoningen een speerpunt van de wederopbouw. Er zijn nu zo'n 2,4 miljoen sociale huurwoningen.

Woningcorporaties hebben zich ontwikkeld van lokale gesubsidieerde instellingen tot private ondernemingen met een maatschappelijke opdracht. Deze opdracht groeide van bouw en beheer van sociale huurwoningen naar het bevorderen van de leefbaarheid in steden en op het platteland. Daarbij vervaagde het onderscheid tussen sociale en commerciŽle activiteiten.

De corporaties konden forse vermogens opbouwen. Toen zij gesubsidieerde instellingen waren had de overheid invloed op hun doen en laten. Na de verzelfstandiging in de jaren negentig zijn zij hun eigen beleid gaan bepalen. Verantwoording over het beleid en over de besteding van de miljoenen gemeenschapsgeld wordt doorgaans alleen intern afgelegd.

In Renswoude hebben we nog een gemeentelijk woningbedrijf. Dat beheert onze sociale huurwoningen. In de gemeenteraad legt het college van B&W verantwoording af over de gang van zaken bij het woningbedrijf. De gemeenteraad stelt de jaarstukken vast en beslist over de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging.

Herstel van zeggenschap van gemeenten over doen en laten van de corporaties is gewenst. Het gemeentebestuur dient na overleg met corporaties en andere partijen te kunnen bepalen welke wijk wanneer en hoe opgeknapt wordt. Als de betrokken corporatie onvoldoende bijdraagt, dient zij uiteindelijk door de gemeente gedwongen te kunnen worden. Als de wijkaanpak een te zware opgave is voor gemeente en lokale corporatie kan het Rijk via het grotestedenbeleid of de plattelandsvernieuwing bijspringen. Het betalen van een rijksheffing of belasting door de corporaties past daar niet bij.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude.

Copyright (c) 2007 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA