Publicatiedatum: 29-12-2005

Last van overbodige plannenregen

HUGO SCHORER

In overheidskring is het dezer dagen in om het over 'bestuurlijke drukte' te hebben. Daarmee bedoelt men dat veel overheden dezelfde problemen trachten op te lossen en daarbij vooral elkaar bezighouden.

Naast de bekende drie bestuurslagen - Rijk, provincie, gemeente - hebben we ook te maken met gebieden rond de grote steden, waar een speciale bestuurlijke autoriteit de nodige bevoegdheden heeft en direct met het Rijk zaken kan doen. Daarnaast zijn er nog talloze gemeenschappelijke regelingen met weer hun eigen besturen en bevoegdheden.

Al die overheden zijn druk doende, vooral met het maken van plannen en programma's, het opstellen van nota's, het sluiten van overeenkomsten. Vaak zijn ze daartoe verplicht door wetten en andere regelingen. Ik heb eens opgeschreven waar een kleine gemeente als Renswoude zoal mee te maken heeft:

Nota Ruimte, Provinciaal streekplan 2005 - 2015, bestemmingsplan, Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost, Regionaal Uitvoeringsprogramma Vallei, crisisbeheersingsplan, rampenbestrijdingsplan, grondexploitatieplan, Nota volksgezondheid, jaarprogramma milieuhandhaving, Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure, Provinciaal waterhuishoudingsplan, Natuurgebiedsplan Gelderse Vallei, Watervisie waterschap Vallei & Eem, Actieprogramma Ruimte en Cultuur 2005-2008, Regionale structuurvisie Vallei, landschapsontwikkelingsplan, beeldkwaliteitsplan, welstandsnota, Nationaal Milieubeleidsplan 4, Provinciaal milieubeleidsplan, Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing, Gewondenspreidingsplan, Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht, Uitwerkingsplan grondwaterbescherming tot 2008, Windplan Utrecht, Waterbeheersplan waterschap Vallei & Eem, aanvalsplan, Natuurbeleidsplan, Structuurschema groene ruimte 2, Nationaal Verkeers- en Vervoersplan - Van A naar Beter, Toeristisch-recreatief actieprogramma, Meerjarenprogramma vitaal platteland Utrecht, Informatiebeveiligingsplan burgerzaken, Nationaal Bestuursakkoord Water, Beheersgebiedsplan provincie Utrecht, Cultuurhistorische hoofdstructuur provincie Utrecht, Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, Stroomgebiedsvisie Gelderse Vallei, Waterbeleid 21ste eeuw, Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening, Notitie Nieuwe Landgoederen en Buitenplaatsen in de provincie Utrecht, BereikbaarheidsOffensief Randstad , Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, Meerjarenprogramma Ontsnippering, Nota Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur.

Ongetwijfeld ben ik er nog een tiental vergeten. Allemaal vruchten van duizenden beleidsambtenaren, uiteraard in nauwe samenwerking met vele externe adviesbureaus.

Hoeveel zou het opstellen, lezen, bespreken en vaststellen van al deze stukken, kortom deze overproductie van beleid, gekost hebben? Wat opvalt in deze papiermassa is dat de gewone burger er maar in weinig voorkomt. De meeste inwoners van Renswoude hebben hier niets mee en weten niet eens dat al die overheden hier dagelijks over vergaderen en zich hier enorm over kunnen opwinden.

Natuurlijk kun je niet alles over één kam scheren. Een paar plannen zijn echt belangrijk voor de inwoners van Renswoude, zoals het provinciale streekplan, onze eigen bestemmingsplannen, de plannen voor de rampenbestrijding, het Reconstructieplan Gelderse Vallei en het provinciale Mobiliteitsplan. Enkele andere plannen zijn nuttig, maar de meeste zijn eigenlijk overbodig. Het hoort bij de bureaucratie die we sinds het begin van de opmars van de beleidsambtenaar, zo'n vijftig jaar geleden, met elkaar hebben opgebouwd. Ondanks alle goede voornemens van elk kabinet om hier iets aan te doen, is er nog weinig gebeurd. Het enige wat echt helpt, ben ik bang, is het drastisch verminderen van het aantal beleidsambtenaren. Wat mij betreft in 2006 even geen plannen en geen nota's.

Jhr mr K.F.H. Schorer is burgemeester van Renswoude. E-mail: burgemeester@renswoude.nl

Copyright (c) 2005 Het Financieele Dagblad


TERUG NAAR: Artikelkeus OF INTRODUCTIEPAGINA